Via onze website en/of webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt; persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als afnemer in dit geval. Big Time Publishers (gevestigd te Krayenhofflaan 34, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 75671158), acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Big Time Publishers is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-04-2020 00:00:00.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij verwerken mogelijk de volgende (persoons)gegevens van u:
NAW gegevens
Factuuradres
E-mailadres
Betalingsgegevens
IP-adres

Doeleinden en grondslagen van verwerking
De doeleinden van deze gegevensverwerkingen zijn divers:
–    Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens.
–    Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
–    Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten, indien u daar toestemming voor hebt gegeven:
per e-mail
via social media
–    Contactformulier
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor ontvangst van de nieuwsbrief) of ons gerechtvaardigde belang, dat wij altijd zullen afwegen tegen uw rechten en vrijheden als betrokkene. Indien u toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder uw voorafgaande toestemming.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als noodzakelijk in het kader van het doel waarvoor zij verzameld zijn, bijvoorbeeld zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen (inclusief garantie). De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor financiële gegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, ene klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor vragen over ons privacybeleid of verzoeken tot uitoefening van bovenstaande rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de gegevens opgenomen onderaan deze verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij zullen inkomende verzoeken uiterlijk binnen vier (4) weken na ontvangst beantwoorden.

Disclaimer
Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen dat wij cookies gebruiken. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Cookies verwijderen
Indien u handmatig de cookies in uw browser wilt verwijderen, dan kan dat natuurlijk ook. Meer over het verwijderen van cookies vindt u op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Big Time Publishers
Krayenhofflaan 34
6541 PT Nijmegen
hello@toofastforwords.com