Te hoge en/of onregelmatige spreeksnelheid

Hoog spreektempo

Een van de meest in het oog springende kernsymptomen van broddelen is het te hoge spreektempo. Mensen die broddelen hebben moeite hun spreeksnelheid te controleren (vertragen) en soms ook om te stoppen met spreken. Een van de aanjagers hierachter is het zogenoemde remmingstekort waar broddelende sprekers mee te kampen hebben.

Onregelmatig spreektempo

Het spreektempo van broddelende sprekers is vaak te weinig constant als gevolg van plotselinge versnellingen in hun spraak. Deze spurts ontstaan doordat broddelende sprekers de tijd die ze nodig hebben om iets te zeggen te kort inschatten, waarna ze zich genoodzaakt voelen het tekort aan tijd ‘in te halen’. Bij broddelen is dus ook de taalplanning verstoord.

Veel normale niet-vloeiendheden

Door de hoge spreeksnelheid van de meeste broddelaars ontstaan al gauw veel normale niet-vloeiendheden; een van de kernsymptomen van broddelen.

In elkaar schuiven van klanken

Een van de andere veel geziene kernsymptomen van broddelen is telescopie; het in elkaar schuiven (of weglaten) van lettergrepen, als gevolg van een te hoge spreeksnelheid. Meestal gebeurt dit bij langere, meerlettergrepige woorden. Het resultaat: korte spurts binnen woorden, ook wel intraverbale versnellingen genoemd. 

Verkeerde pauzes en klankpatronen

Er zijn verschillende klankeigenschappen waarmee je betekenis aan je verhaal geeft. Bij broddelen gaat daarbij het nodige verkeerd.

PAUZES

MELODIE

VOLUME

Meest typische kenmerken broddelen

Je zult je misschien afvragen dat, als er veel mogelijke symptomen met broddelen gepaard gaan, welke dan het meest belangrijk zijn. Om dat duidelijk te maken, hebben enkele vooraanstaande wetenschappers in een speciale editie van de Journal of Fluency Disorders de volgende symptomen of afwijkingen opgesteld die het meest typisch voor broddelen zijn (geordend van meest naar minst typisch): een overdreven aantal onvloeiendheden, een overdreven vlug en onregelmatig spreektempo, een afwijkend handschrift, afwijkende pragmatische vaardigheden, afwijkende interpersoonlijke vaardigheden, abnormale spraakmotorische patronen, klank- en lettergreepherhalingen, niet bewust zijn van ritmestoornissen en irrelevante, verwarde of ongrammaticale woorden en zinnen. Daarnaast heeft professor Ken St. Louis de zogenoemde Lowest Common Denominator-definitie opgesteld; een “minimaal kader” dat aanwezig moet zijn om van broddelen te kunnen spreken.